Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Progressive Revolution Paweł Rawski, Marlena Jaszczak spółka cywilna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest firma Progressive Revolution Paweł Rawski.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i realizacji usługi (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b) RODO);
  2. wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej; (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. archiwizacji dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora wskazani do realizacji usługi;
  2. Dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora;
  3. Biuro księgowe współpracujące z Administratorem.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3;
  2. dochodzenia lub ochrony roszczeń przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Progressive Revolution Paweł Rawski, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi. 
 9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

2024 © by MasterWolf.pl. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Koszyk

Brak produktów w koszyku.